ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 مدیریت انرژی در صنعت 5 روز دانلود ثبت نام
2 مدیریت انرژی الکتریکی در صنعت 4 روز دانلود ثبت نام
3 الزامات استانداردهای سیستم مدیریت انرژی EN16001 و ISO50001 و راهکارهای کاهش مصرف انرژی 2 روز دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل