ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 Solid Works مقدماتی 40 دانلود ثبت نام
2 Solid Works پیشرفته 30 دانلود ثبت نام
3 Ansys 30 دانلود ثبت نام
4 CATIA1 50 دانلود ثبت نام
5 CATIA2 60 دانلود ثبت نام
6 ABAQUS 40 دانلود ثبت نام
7 Mold Flow Insight 32 دانلود ثبت نام
8 Gambit&Fluent 30 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل