ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 ارزیابی ریسک در پروژه ها 1 روز دانلود ثبت نام
2 عوامل ارگونومی محیط کار 1 روز دانلود ثبت نام
3 مدیریت ریسک در پروژه ها 1 روز دانلود ثبت نام
4 مدیریت تغییر 1 روز دانلود ثبت نام
5 آشنایی با گاز سولفید هیدروژن(H2S) 1 روز دانلود ثبت نام
6 حفاظت شنوایی 1 روز دانلود ثبت نام
7 ایمنی و آتش نشانی عمومی 2 روز دانلود ثبت نام
8 کلیات HSE (عمومی) در پروژه های نفتی 2 روز دانلود ثبت نام
9 ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار 2 روز دانلود ثبت نام
10 ایمنی داربست بندی 1 روز دانلود ثبت نام
11 مقابله با مواد خطرناکHAZMAT 2 روز دانلود ثبت نام
12 آتش نشانی صنعتی پیشرفته 2 روز دانلود ثبت نام
13 ایمنی انبار 1 روز دانلود ثبت نام
14 سیستم های حفاظت حریق (عمومی) 2 روز دانلود ثبت نام
15 مخاطرات عوامل فیزیکی محیط کار 2 روز دانلود ثبت نام
16 سیستم های اعلان حریق (F&G) 2 روز دانلود ثبت نام
17 ایمنی جرثقیل 2 روز دانلود ثبت نام
18 صدور پروانه های محیط کار 1 روز دانلود ثبت نام
19 ایمنی لیفتراک 1 روز دانلود ثبت نام
20 تغذیه و بهداشت مواد غذایی و اصول علمی کاهش وزن با استفاده از تمرینات مقاومتی 1 روز دانلود ثبت نام
21 استفاده از طناب در عملیات 1 روز دانلود ثبت نام
22 ایمنی حفاری و گودبرداری 1 روز دانلود ثبت نام
23 آتش نشانی صنعتی مقدماتی 2 روز دانلود ثبت نام
24 رفتار شناسی حریق 1 روز دانلود ثبت نام
25 کار در ارتفاع 1 روز دانلود ثبت نام
26 نور و روشنایی محیط کار 1 روز دانلود ثبت نام
27 ایمنی فرآیند (PSM) 2 روز دانلود ثبت نام
28 سیستم اطفا حریق گازی 1 روز دانلود ثبت نام
29 مدیریت بحران 1 روز دانلود ثبت نام
30 مدیریت خطای انسانی 1 روز دانلود ثبت نام
31 هیدرولیک در آتش نشانی 2 روز دانلود ثبت نام
32 سیستم اطفا حریق آبی 1 روز دانلود ثبت نام
33 آشنایی با MSDS 1 روز دانلود ثبت نام
34 گزارش حوادث و رویدادها 1 روز دانلود ثبت نام
35 فرماندهی حادثه (ICS) 2 روز دانلود ثبت نام
36 ایمنی در جوشکاری و برشکاری 1 روز دانلود ثبت نام
37 طبقه بندی مناطق خطرناک 2 روز دانلود ثبت نام
38 ارگونومی (مهندسی فاکتورهای انسانی) 1 روز دانلود ثبت نام
39 آشنایی با کمک های اولیه 2 روز دانلود ثبت نام
40 ایمنی تخصصی برق 2 روز دانلود ثبت نام
41 ایمنی الکتریسیته 2 روز دانلود ثبت نام
42 مدیریت اسناد 1 روز دانلود ثبت نام
43 طناب بندی (ریگری) 2 روز دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل